Projektni partnerji

Projektni partnerji

VODILNI PARTNER

Univerza v Novi Gorici - UNG

Dejavnost Univerze v Novi Gorici pokriva dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, raziskovalno in razvojno delo ter prenos tehnologij v podjetniško okolje. Znotraj Univerze v Novi Gorici deluje pet fakultet in ena visoka šola ter pet raziskovalnih laboratorijev, trije raziskovalni centri in en raziskovalni inštitut. Univerza v Novi Gorici je soustanoviteljica Primorskega tehnološkega parka in ustanoviteljica univerzitetne Fundacije “Edvard Rusjan”. Slednja zbira sredstva za finansiranje razvoja dejavnosti Univerze v Novi Gorici.

Kontakt: asta.gregoric@ung.si

PP1

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - ADBVE

Izkušnje pri načrtovanju in upravljanju z vodnimi viri, saj Agencija pripravlja Nacrt upravljanja povodij v vzhodnih Alpah v skladu z Direktivo 2000/60 ES (OVD).

Kontakt: alberto.cisotto@adbve.it

PP2

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

OGS po zakonu opravlja, promovira in koordinira, tudi z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi inštitucijami, študije in raziskave. Še zlasti:
- na podrocju geofizikalnih in okoljskih disciplin;
- usmeritve v odkrivanje in vrednotenje mineralnih surovin in energetskih virov, na kopnem in na morju;
- na podrocju znanosti o morju,
- na podrocju seizmike,
- razvoj tehnologij za pridobivanje, obdelavo, interpretacijo in arhiviranja geofizikalnih podatkov.

Kontakt: dnieto@ogs.trieste.it

PP3

Dipartimento di Matematica e Geoscienze, Università degli Studi di Trieste - UniTS

Glavni raziskovalni sektorji Oddelka za Matematiko in Geoznanosti so: hidrogeologija (v poroznih, kraških, razpoklinskih vodonosnikih), inženirska geologija, geomorfologija, obalna inženirska geomorfologija, geologija (stratigrafija in strukturna geologija), paleontologija, okoljska geologija (onesnaževanje tal in voda), morska geologija in sedimentologija, geofizična raziskovanja, geokemija in seizmologija. Poleg akademsko-pedagoških aktivnosti (študij in znansteveno raziskovanje), DMG nudi niz služb za javne in privatne ustanove.
DMG  redno zaposluje približno trideset docentov in raziskovalcev, 5 laboratorijskih tehnikov in 5 tehnikov za administracijo. Letno oddelek tudi gosti približno dvajset štipendistov na doktorskem študiju in pogodbenih sodelavcev. V 6 laboratorijih (lab. za sedimentološke analize, lab. za geokemijske analize, lab. za izotopsko geokemijo, lab. za hidrogeologijo, lab. za seizmologijo in lab. za uporabno geofiziko) je na voljo najnovejša oprema.

Kontakt: cucchi@univ.trieste.it

PP4

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Scienze della Terra - UniFE

Univerza v Ferrari se ukvarja s kvalitativno in kvantitativno analizo površinske in podzemne vode virov in degradacijo vodnih virov zaradi vpliva cloveka in kompetitivne rabe vodnih virov, s procesi dezertifikacije in interakcije voda-tla in geokemijskimi problematikami, povezanih z vodo in napajanjem vodonosnikov. Univerza v Ferrari razvijas metodologije za integralne geofizikalne-geokemijske raziskave litoloških in fizikalnih lastnosti podzemlja in opredelitev geometrije vodnih teles podzemne vode. Oddelek za znanosti o Zemlji uporablja najsodobnejše tehnike in analiticne metodologije za analizo slednih elementov v vodi in tleh.

Kontakt: vcr@unife.it

PP5

Geološki zavod Slovenije - GeoZS

Raziskovalna dejavnost na Geološkem zavodu Slovenije poteka v sedmih raziskovalnih enotah: Geokemija in geologija okolja, Geološke karte, Mineralne surovine, Podzemne vode, Sedimentologija, Mineralogija in petrologija, Paleontologija in stratigrafija ter Geološki informacijski center. S svojimi kadri ter opremo je Geološki zavod Slovenije sposoben izvesti vse naloge, za katere je zadolžen v okviru posameznih aktivnosti projekta.

Kontakt: Tamara.Ferjan-Stanic@geo-zs.si

 

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije