Zaključna konferenca / Conferenza finale

Events

Zaključna konferenca / Conferenza finale

Vabimo vas na zaključno konferenco,ki bo potekala / Vi invitiamo alla conferenza finale che si terrà

21. 10. 2014
z začetkom ob 9:30 / a partire dalle 9:30
v Hotelu Perla - Kidričeva 7, Nova Gorica / presso l'Hotel Perla - Kidričeva 7, Nova Gorica

Vabilo-SLO, Program-SLO
Invito-ITA, Programma-ITA

Na konferenci bomo predstavili rezultate in zaključke projekta. Vabljeni so vsi, ki jih zanima področje upravljanja, zaščite in kakovosti podzemnih voda na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo, tako strokovnjaki kot tudi splošna javnost. /
La conferenza presenterà i risultati e le conclusioni del progetto. Sono invitati tutti coloro che sono interessati nel campo della gestione, della sicurezza e della qualità delle acque sotterranee nella zona di confine tra la Slovenia e l'Italia, sia gli esperti che il pubblico in generale.

Udeleženci konference bodo prejeli tudi gradivo pripravljeno v okviru projekta / I partecipanti alla conferenza riceveranno anche materiali predisposti nell'ambito del progetto:

- brošuro s povzetkom rezultatov projektnih aktivnosti / Opuscolo che sintetizza i risultati delle attività del progetto
- USB ključek z  bazo geoloških, hidrogeoloških in geokemijskih podatkov v GIS sistemu / Chiavetta USB con una base di dati geologici, idrogeologici e geochimici in un sistema GIS
- publikacijo "Smernice za zaščito vodonosnikov" / Il volume “Linee guida per la protezione degli acquiferi”

Udeležba na konferenci je brezplačna / La partecipazione alla conferenza è gratuita.

Zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenski in italijanski jezik / Durante la conferenza sarà fornita la traduzione simultanea in sloveno e italiano.

Zaradi lažje organizacije so zaželjene predhodne prijave na elektronski naslov marta.stopar@ung.si
Per facilitare l'organizzazione si prega di comunicare l’adesione all'indirizzo di posta elettronica marta.stopar@ung.si

 

 

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije