Cilji projekta

Cilji projekta

Projekt ASTIS predlaga kvalitativno in kvantitativno analizo in zbiranje podatkov, potrebnih za trajnostno in celostno upravljanje čezmejnih virov podzemne vode povodja Soče.

Operativni cilji projekta ASTIS vključujejo naslednje ukrepe:
- Krepitev znanstvenega sodelovanja in teritorialni razvoj transnacionalnega sistema upravljanja z vodnimi viri.
- Ovrednotenje mrež za spremljanje v edinstveni čezmejni mreži z zmanjšanjem stroškov zaradi boljše porazdelitve merskih točk, ki bo bolj gosto na območjih, kjer so določene izmenjave med površinskimi in podzemnimi vodami ali območjih, kjer so dokazana onesnaženja zaradi človekovih dejavnosti. Mreža bo upoštevala različno dinamiko teles v različnih geomorfoloških in hidrogeološko definiranih kontekstih vodonosnikov z uporabo geofizikalnih-geokemijskih interdisciplinarnih hidrogeoloških metodologij in razvijala aplikacije, ki so bile razvite v okviru projekta CAMI LIFE za aluvialne vodonosnike in bodo rederinirane za razpoklinske in kraške vodonosnike.
- Opredeliti morebitne prekrite tektonske strukture, ki lahko spreminjajo geometrijo vodnih teles in povečujejo ranljivost vodonosnikov in vodnih virov.
- Definicija postopkov v gorskih in nižinskih testnih območjih za analizo in lokalizacijo podzemnih kraških kanalov, ki omogoča sistem več vodonosnikov in odnose med tetoniko in podzemnimi vodnimi sistemi.
- Identifikacija načinov napajanja ter določitev vplivov meteoroloških in hidroloških ekstremnih dogodkov na vire podzemne vode in vplivov na socialno-ekonomski vidik tako v hribovitem območju kot v nižinah.
- organizacija in izvajanje računalniške baze podatkov in skupno oceno količin podzemnih vodnih virov, pri čemer se upoštevajo ranljivost in občutljivost hidrografske mreže in geometrije teles podzemne vode. Področja praktičnega dela se bodo lahko opredelila tudi s spremembo pretokov hidrološke mreže za spremljanje stanja, ki so lahko posledica navzočih litologij ali tektonskih stikov.
- Identifikacija vrzeli in težav zaradi razdrobljenega in ne celostnega poznavanja virov podzemne vode in oblikovanje strategij za zapolnitev te vrzeli.
- Identifikacija pritiskov na podzemne vode v mestnih, rudarskih in industrijskih območjih, ki so odgovorni za odvajanje onesnaževal v vode in razvoj metodologije, s katero bi ocenili pritisk na lokalne in čezmejne podzemne sisteme.
- Oblikovanje možnih strategij, ki omogočajo izboljšanje stanja kakovosti in za zmanjšanje pritiskov ter negativnih vplivov s pomočjo sodelovanja zainteresiranih strani in izmenjavo predlaganih metodologij.
- Čezmejno ozaveščanje k spoštovanju vodnih virov in usposabljanje mladih raziskovalcev, ki  lahko izboljšajo stanje vodnih virov na italijansko-slovenski meji.
- Spodbujanje vključevanja Julijskih Alp med območja visoko kakovostnih vodnih virov, v skladu z Okvirno vodno direktivo prek popisa virov, opisa sistema podzemne vode in s tem povezanih ekosistemov.

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije